Løbskriterier

Klub 100 Marathon Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb

 1. Maratonløb skal offentliggøres på et offentligt tilgængeligt medie – f.eks. www.motionslob.dkwww.dourun.comwww.motiondanmark.dkwww.my5.raceresult.com og/eller en hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt mindst 1 uge før løbet. Sociale medier betragtes ikke som offentlige medier i denne sammenhæng.
 2. En offentligt tilgængelig deltager- og resultatliste skal offentliggøres i henhold til §1. En foreløbig deltagerliste skal være offentligt tilgængelig senest 1 uge før løbets afholdelse og en opdateret liste senest dagen før løbet. Resultatlisten skal være offentliggjort senest 1 uge efter løbet. (Bestyrelsen har på sit møde den 14. december 2017 besluttet at anlægge en fortolkning, hvor det er ok, at løb opslås på offentlige/anerkendte sites med links til detaljer på offentligt tilgængelige sociale sites, hvis man ikke skal være medlem af disse sites for at se oplysningerne. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2018 fremlægge forslag til en justering af §2.)
 3. Et maratonløb er 42,195 km. En uden- eller indendørs DAF-opmålt (Jones Counter anvendes) rute er 42,195 km + 1 promille (usikkerheden på Jones Counteren). En GPS-opmålt udendørs rute bør være 42,195 km + 1 procent (usikkerheden på GPS-ure). En indendørs rute opmålt med et kvalitetsmålehjul bør være 42,195 km + 1 procent. Opmåling af korrekt distance er suverænt løbsarrangørens ansvar. Ved for korte ruter tager Klub 100’s bestyrelse stilling til, om et løb kan godkendes til ranglisten.
 4. Alle deltagere skal løbe samme rute, som er offentliggjort af arrangøren inden start. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet. En løbsarrangør kan justere dele af ruten for løbere med fysiske handicap, såfremt §3 overholdes.
 5. Der skal være minimum 5 samtidig startende ved løbets ordinære start og 3 gennemførende løbere. Frafald under løbet må kun skyldes akut opståede skader eller utilpashed; proforma-startere accepteres således ikke. "Udegår"
 6. Der er mulighed for én tidlig start op til 1 time før det løbets officielle starttidspunkt. Løbere, der tilmelder sig tidlig start, kan ikke erhverve tider, der er hurtigere end 4:30 timer. Dette er for at undgå, at hurtige løbere tilmelder sig tidlig start. Hvis en arrangør tillader én tidlig start, skal dette fremgå i beskrivelsen af løbet. Tidligt startende løbere skal fremgå af startlisten – jf. §2. Ved alle starter skal løbet sættes i gang af de(n) løbsansvarlige, som skal være til stede under løbet. Navnet/navnene på de(n) løbsansvarlig(e) for starten/starterne skal inden løbet være nævnt samme sted, hvor maratonløbet er blevet offentliggjort – jf. §1. Arrangeres løbet af en klub eller forening, er det tilstrækkeligt, at klubbens eller foreningens navn er nævnt som arrangør. Ved utilsigtet forsinket fremmøde – f.eks. som følge af trafikpropper og togforsinkelser – tælles tiden fra det officielle starttidspunkt – uanset årsag; en forsinket startende indgår i kravet om 5 startende løbere.
 7. Ved socialmaratonløb, hvor der er flere starter, og man løber i adskillige grupper, gælder kravet om tidlig start op til 1 time før løbets start ikke. Ved disse maratonløb kan man ikke noteres for tider hurtigere end den gruppe, som man er tilmeldt.
 8. Maratonløb, der opfylder pkt. 1-7, kvalificerer sig til Klub 100-ranglisten. Har man tilmeldt sig en kortere distance end maratondistancen og alligevel gennemfører et helt maratonløb, såfremt denne distance er officiel i arrangementet, tæller løbet med på Klub 100 ranglisten.
 9. Ved løbsarrangementer, som består af flere maratonløb, og hvor hvert enkelt maratonløb opfylder pkt. 1-7, tæller hvert enkelt maratonløb med på Klub 100 ranglisten.
 10. Maratonløb, som indgår i triatlonarrangementer, tæller ikke med på ranglisten. Det gælder både ved en fuld triatlon og ved en stafet-triatlon.
 11. Løbsarrangementer, hvor adskillige korte etaper samlet giver en maratondistance, kvalificerer sig ikke til Klub 100-ranglisten.
 12. Klub 100 Marathon Danmark administrerer en rangliste, hvor medlemmernes ultraløb (+50 km) og triatlons er nævnt. Disse løb er ikke adgangsgivende til Klub 100-ranglisten.
 13. Regler for cannonballs
  a. Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid.
  b. Uret må ikke stoppes undervejs.
  c. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
 14. For at blive optaget på Klub 100-ranglisten skal man indsende sit løbe-CV senest to uger før maratonløb nr. 100 til rangliste@klub100marathon.dk. Løbe-CV´et skal som minimum indeholde dato, sted og løbetiderne. Kandidater til et Klub 100-medlemskab kan blive optaget på boblerlisten ved mindst 80 maratonløb, der opfylder pkt. 1-7; man skriver til rangliste@klub100marathon.dk.
 15. Medlemmer og boblere kan få opdateret deres ranglistestatistik ved at skrive til rangliste@klub100marathon.dk. Bestyrelsen fastsætter frekvensen – jf. vedtægternes §4c.
 16. Tvivl om fortolkning af ovenstående regler afgøres af bestyrelsen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Godkendt ved elektronisk afstemning den 15. januar 2017.

 

 Supplerende oplysninger:

“Tidlig start”, som var indeholdt i de tidligere løbskriterier, er udgået. Hvis en løbsarrangører ønsker adskillige starter, skal de hver for sig opfylde ovenstående løbskriterier, hvis de skal kunne tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rangliste. Et maratonløb efter ovenstående kriterier kan kun indeholde én start, medmindre der er tale om et socialmaraton, hvor der er tale om flere starter – jf. §6. Løbere i en start ved et socialmaraton opnår samme fælles tid, medmindre de løber langsommere end tiden for den gruppe, der er startet samtidigt; i så fald anføres den faktiske sluttid.

 

De forrige regler krævede mindst 5 startende og 3 gennemførende løbere. De gældende regler kræver alene mindst 3 gennemførende løbere, hvilket dermed indebærer mindst 3 startende løbere.